Danh mục dịch vụ đặc biệt

Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container
LBV2 LƯU BÃI CONTAINER TỪ NGÀY 21
KHLV Kiểm hóa Container lạnh
KHCV KIỂM HÓA CONTAINER
KD1X KIỂM DỊCH 100% SỬ DỤNG XE NÂNG
KD1C KIỂM DỊCH 100% SỬ DỤNG CÔNG NHÂN
KD5X KIỂM DỊCH 50% SỬ DỤNG XE NÂNG
KD5C KIỂM DỊCH 50% SỬ DỤNG CÔNG NHÂN
KH1X KIỂM HÓA 100% SỬ DỤNG XE NÂNG
KH1C KIỂM HÓA 100% SỬ DỤNG CÔNG NHÂN
KH5X KIỂM HÓA 50% SỬ DỤNG XE NÂNG
KH5C KIỂM HÓA 50% SỬ DỤNG CÔNG NHÂN
CHXT CÂN HÀNG XUẤT TÀU
CHDV CÂN HÀNG DỊCH VỤ
KDCV Kiểm dịch Container
KDLV Kiểm dịch Container lạnh
XTAU Xuất tàu
VS3 VỆ SINH CONT LẠNH
VS1 VỆ SINH CONT (RỬA,LAU CHÙI)
VS VỆ SINH CONT (QUÉT DỌN)
VS2 VỆ SINH CONT (HOÁ CHẤT)
RH5 RÚT HÀNG TĂNG 50% Rút hàng
RH1 RÚT HÀNG TĂNG 100% Rút hàng
RCK RÚT HÀNG CONT - KHO
RHB RÚT HÀNG BAO Rút hàng
RH RÚT HÀNG Rút hàng
PTI PTI
PTTB PHỤ THU SỬ DỤNG FORKLIFT
PTR5 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 50%
PTR1 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 100%
CHDB CÂN HÀNG ĐÓNG BÃI
CTAU Chuyển tàu
TEM DÁN TEM
DH ĐÓNG HÀNG Đóng hàng
DHB ĐÓNG HÀNG BAO Đóng hàng
DKC ĐÓNG HÀNG KHO - CONT
DH1 ĐÓNG HÀNG TĂNG 100% Đóng hàng
DH5 ĐÓNG HÀNG TĂNG 50% Đóng hàng
KHMS KIỂM HÓA MÁY SOI
KHM1 KIỂM HÓA MÁY SOI CONT LẠNH
LBCU LƯU BÃI CONTAINER
LBO LƯU BÃI Ô TÔ
NTAU Nhập tàu
PTD1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 100%
PTD5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 50%
HUNV HUN TRÙNG HÀNG
SDD GIÁM SÁT CONTAINER LẠNH
GDL GIÁM ĐỊNH CONT LẠNH
GD GIÁM ĐỊNH CONT
DCC1 ĐÓNG RÚT HÀNG TĂNG 100% CONT - CONT Sang cont
DRUT ĐÓNG RÚT HÀNG CONT - CONT Sang cont
DBCC ĐÓNG RÚT HÀNG BAO CONT - CONT Sang cont
LURO Lưu rỗng
DRC5 ĐÓNG RÚT HÀNG TĂNG 50% CONT - CONT Sang cont
LBCV LƯU BÃI CONTAINER.
CBSL CẦU BẾN SÀ LAN
WW Vệ sinh rửa nước
WP Vệ sinh thông thường
CC Vệ sinh hóa chất
PVSL Phục vụ soi container lạnh tại máy soi trong Cảng
PVST Phục vụ soi container tại máy soi trong Cảng
PVSC PHÍ PHỤC VỤ SOI CONTAINER
PTXD Phụ thu Xếp dỡ Sà lan - Bãi Container
XGTH Xuất giao thẳng
HBAI Hạ bãi
CAPR Cấp rỗng
NGTH Nhập giao thẳng
TRAR Trả rỗng
LAYN Lấy nguyên
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container