Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/09/2023 9:35:06 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 30/09/2023 9:51:53 SA
FHTE HISTORY ELIZABETH HK065 HK065 22/04/2024 2:58:28 CH 22/04/2024 3:10:33 CH 22/04/2024 3:30:43 CH 23/04/2024 2:58:57 CH
FKAS KAPITAN AFANASYEV HK064 HK064 16/04/2024 2:55:40 CH 16/04/2024 3:10:15 CH 16/04/2024 3:30:24 CH 17/04/2024 2:56:33 CH
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD